อากรแสตมป์

อากรแสตมป์
ลำดับ ชื่อย่อ ชื่อเต็ม ดาวน์โหลด
1.
อ.ส.4
แบบขอและอนุมัติให้เสียอากรแสตมป์เป็นตัวเงิน Click เพื่อดาวน์โหลด pdf file แบบ อ.ส.4
2.
อ.ส.4ก
แบบขอเสียอากรแสตมป์เป็นตัวเงิน สำหรับตราสารบางลักษณะ (ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับอากรแสตมป์) Click เพื่อดาวน์โหลด pdf file อ.ส.4ก
3.
อ.ส.4ข
แบบขอเสียอากรแสตมป์เป็นตัวเงิน สำหรับตราสารบางลักษณะ
(ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับอากรแสตมป์)
Click เพื่อดาวน์โหลด pdf file แบบ อ.ส.4ข
4.
ใบแนบ อ.ส.4ข Click เพื่อดาวน์โหลด pdf file ใบแนบ อ.ส.4ข
5.
อ.ส.10
แบบซื้อแสตมป์อากร Click เพื่อดาวน์โหลด pdf file แบบ อ.ส.10
6.
ตารางตราสารสำหรับการยื่นแบบขอเสียอากรแสตมป์เป็นตัวเงิน Click เพื่อดาวน์โหลด pdf file ตารางตราสารฯ
7.
วิธีกรอกแบบขอเสียอากรแสตมป์เป็นตัวเงิน (อ.ส.4) Click เพื่อดาวน์โหลด pdf file วิธีกรอกแบบ อ.ส.4
8.
วิธีกรอกแบบขอเสียอากรแสตมป์เป็นตัวเงิน (อ.ส.4ก) Click เพื่อดาวน์โหลด pdf file วิธีกรอกแบบ อ.ส.4ก
9.
วิธีกรอกแบบขอเสียอากรแสตมป์เป็นตัวเงิน (อ.ส.4ข) Click เพื่อดาวน์โหลด pdf file วิธีกรอกแบบ อ.ส.4ข