ภาษีเงินได้นิติบุคคล

แบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคล ปีภาษี 2560
ลำดับ ชื่อย่อ ชื่อเต็ม ดาวน์โหลด
1 ภ.ง.ด. 51

รอบฯ ปี 2561
แบบแสดงรายการภาษีเงินได้บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ตามมาตรา 67 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร  Click เพื่อดาวน์โหลด pdf file แบบ ภ.ง.ด.51  Click เพื่อดาวน์โหลด zip file แบบ ภ.ง.ด.51
2 วิธีกรอกแบบ ภ.ง.ด.51

รอบฯ ปี 2561
วิธีการกรอกแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลตามมาตรา 67 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร  Click เพื่อดาวน์โหลด pdf file วิธีกรอกแบบ ภ.ง.ด.51  Click เพื่อดาวน์โหลด zip file วิธีกรอกแบบ ภ.ง.ด.51